Licytacje nieruchomości

_____________________________________________________________________________________

UWAGA !!!

Oglądanie nieruchomości określonej w pooniższym obwieszczeniu możliwe jest w dniu
16 i 23 czerwca 2021 w godzinach od 12 do 15.

_____________________________________________________________________________________

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29 czerwca 2021r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu mającego siedzibę przy ul. Paderewskiego 6 w sali nr 100, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:Astrid Robakiewicz-Szerszeń, Jacek Robakiewicz położonej: 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 20, Świnoujście, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: Sz1W/00005928/1] Budynek pensjonatowy„Promenada” i działka.

Działka nr 109 posiada kształt regularny, zwarty, korzystny przypominający prostokąt. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek pensjonatowy „Promenada” i urządzenia infrastruktury technicznej. Dojście do budynku jest utwardzone. Dziedziniec utwardzony płytami typu trylinka oraz kostką typu polbruk. Działka od strony frontowej nie posiada ogrodzenia natomiast od strony ogrodowej działka otoczona jest ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach
stalowych. Na nieruchomości znajduje się utwardzenie terenu. Zagospodarowanie nieruchomości: słabsze.

Podstawowe dane działki nr 109:
Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów oraz pozostałych dokumentów i informacji uzyskanych podczas oględzindziałka nr 109 posiada następującą charakterystykę: Miejscowość: Świnoujście. ulica: Stefana Żeromskiego nr 20. KW nr: SZ1W/00005928/1.Powierzchnia działki: 909 m2, (0,0909 ha).

Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych:
 Bi o powierzchni 909 m2, (0,0909 ha).
Kształt działki: korzystny, zwarty, regularny przypominający prostokąt (v. mapa).

Teren działki i jej ukształtowanie: teren płaski, korzystny.
Warunki gruntowo wodne – przeciętne.
Dojazd: drogą utwardzoną.
Zagospodarowanie nieruchomości: na nieruchomości znajduje się budynek
pensjonatowy„Promenada”, podpiwniczony, dwupiętrowy z użytkowym poddaszem i urządzenia
infrastruktury technicznej.
Usytuowanie działki w stosunku do stron świata: korzystne (w budynek w osi: północny –
południe). Dojazd i dojście do parceli oraz wejście do budynku od strony frontowej znajduje się
od strony zachodniej i północnej.

Działka graniczy:
 od strony południowej z zabudowaną działką nr 113,
 od strony północnej z działką nr 52 stanowiącą drogę dojazdową,
 od strony zachodniej z działką nr 108 stanowiącą drogę dojazdową,
 od strony wschodniej z zabudowaną działką nr 110.
Uzbrojenie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej:
 instalacja wodna,
 instalacja kanalizacyjna,
 kanalizacja deszczowa,
 instalacja elektroenergetyczna,
 instalacja gazowa,
telefoniczna.

Budynek pensjonatowy„Promenada”:
Budynek w zabudowie wolnostojącej, 2 piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony.Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych pełnił funkcję hotelu. Od co najmniej kilku budynek nie jest użytkowanyoraz jest notorycznie rozkradany) obiekt
ogólnodostępny.

Parametry budynku pensjonatowego(dane wg kopii zaświadczenia z dnia 21.05.1968r.):

1. Powierzchnia użytkowa budynku 940,65 m2
2. Powierzchnia zabudowy 317,61 m2
3. Kubatura budynku 4742,66 m3

Charakterystyka budynku pensjonatowego wg stanu na dzień 16.10.2019 r.:
Ściany:
 murowane.
Stropy:
 masywne i drewniane.
Drzwi zewnętrzne:
 pcv, częściowo przeszklone w słabszym stanie techniczno – użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
 Płycinowe, typowe, częściowo przeszklone w słabym stanie techniczno – użytkowym.
Stolarka okienna:
 pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Parapety:
 wewnętrzne: pcv w słabym stanie techniczno – użytkowym,
 zewnętrzne: blaszane oraz brak w słabym stanie techniczno – użytkowym.
Schody:
 zewnętrzne: masywne, oblicowane terakotą w przeciętnymi słabymstanie techniczno -
użytkowym,
 wewnętrzne: drewniane w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.
Ściany:
 w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną oraz tapeta w słabym
stanie techniczno – użytkowym,
 na korytarzach: ściany pokryte farbą ścienną z widocznymi ubytkami oraz płytami
meblowymi w słabym i w złym stanie techniczno - użytkowym,
 w łazienkach: ściany pokryte glazurą oraz farbą ścienną w złym i w pogorszonym stanie
techniczno – użytkowym, (widoczne ubytki w terakocie),
4
 w pomieszczeniach kuchennym: ściany pokryte glazurą oraz farbą ścienną w słabszym
stanie techniczno – użytkowym.
Posadzki:
 w pomieszczeniach mieszkalnych: posadzka betonowa oraz wykłądzina pcv w słabym
stanie techniczno – użytkowym,
 na korytarzach: terakota oraz posadzka betonowa w słabszym stanie techniczno –
użytkowym,
 w łazienkach: terakota w słabym i w pogorszonym stanie techniczno – użytkowym,
 w wc: terakota, wykładzina pcv w złym i w pogorszonym stanie techniczno – użytkowym,
 w pomieszczeniach kuchennych: posadzka betonowa w złym stanie techniczno –
użytkowym.
Tynk zewnętrzny:
 ściany pokryte farbą ścienną z widocznymi ubytkami w słabszym stanie techniczno -
użytkowym.
Pokrycie dachu:
 dachówka.
Obróbki blacharskie:
 z blachy stalowej, ocynkowanej.
Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej w budynku pensjonatowym
(większość niefunkcjonująca):
 instalacja wodna,
 instalacja kanalizacyjna,
 instalacja gazowa,
 instalacja c.o.(obecnie brak),
 ciepła woda(obecnie brak),
 instalacja elektroenergetyczna,
 instalacja wentylacji grawitacyjnej,
 instalacja wentylacji spalinowej.
Funkcjonalność– przeciętna - powierzchnia korytarzy, pomieszczeń hotelowych i sanitariatów
5
jest optymalna i funkcjonalna. Cześć pokoi gościnnych wyposażona w węzły sanitarne,
wszystkie pokoje gościnne wyposażone w meble oraz sprzęt audio. Brak windy. Brak balkonów,
jest jedynie kilka, małych, wąskich balkonów.
Standardwykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów i ich stan daje podstawę
do określenia standardu wykończenia i jakości użytych materiałów na określenie standardu jako
niskiego, natomiast stanu technicznego budynku jako słabego, nadającego się do
generalnego remontu, instalacje zostały wyprute.
Wartość rynkowa (WR) prawa własnościnieruchomościzabudowanej budynkiem
pensjonatowym „Promenada”, wg stanu na dzień 16.10.2019 r.i cen na dzień 18.11.2019
r.wynosi:
W(WR)= 3 900 000,-zł
słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych.
W tym:
Wartość rynkowa (WR) prawa własnościsamej działki bezuwzględnieniananiesień, wg stanu
na dzień 16.10.2019 r.i cen na dzień 18.11.2019 r.wynosi:
W(WR działki)= 2 011 800,-zł
słownie: dwa miliony jedenaście tysięcy osiemset złotych.
Zatem:
Wartość budynku bez uwzględnienia wartości gruntu wynosi:
W(WR budynku)= 1 888 200,-zł
słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych.


Suma oszacowania wynosi 3 900 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 925 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 390 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 12403914 1111 0010 5196 8787 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
 Published on  July 28th, 2022